SOUTH KOREA


 

Jung Electronics 499-4 Gwang Pyong-Dong
Gumi City
Kyong Buk, South Korea
Phone: 82-546-464-6882
Fax: 82-546-464-6882
 
Turn-On Electronics Co. RM203 Choseon Bl. #80-12
4KA, Choongang-Dong
Chong-Ku, Pusan
Phone: 82 51 462 3930
Fax: 82 51 462 3089
 
Lucky Susan Co. Ltd. C.P.O. Box 4695, Seoul
Tae Sung Bldg. 508
1-60-17 Tae Pyong Rd.
Chung-ku, Seoul
Phone: 82 2 736 4328
Fax: 82 2 739 5689
 

 
Copyrightę The Marine Electronics Homepage 2002